Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky společnosti EROCOMM s.r.o. platné od 1. 5. 2020 určené pro prodej zboží

 

Prodávající:

EROCOMM spol. s r.o. se sídlem: Keteňská 1320, 193 00 Praha 9

IČ: 41694112

DIČ: CZ41694112

bankovní spojení: Komerční Banka, Praha, č. ú.: 50800081/0100

 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 24201 (dále jen „prodávající“)

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále též jen „VOP“) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „kupující“). Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy.

2. Za kupujícího se považuje každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele.

3. Je-li kupujícím osoba nesplňující definici v bodě 2, řídí se smluvní vztahy neupravené těmito VOP příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“) a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

4. Ujednání odchylná od VOP je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před VOP.

5. Veškeré smluvní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím neupravené v kupní smlouvě a v těchto VOP se řídí obecně závaznými platnými právními předpisy České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

6. Obchodní podmínky kupujícího jsou pro prodávajícího nezávazné.

II. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

Objednávky zboží ze strany kupujícího

1. Kupující objednává zboží, které je obsaženo v základní nabídce prodávajícího, nebo zboží, s nímž prodávající běžně neobchoduje a zajišťuje jej individuálně na základě samostatných objednávek u výrobců nebo je předmětem vlastní výroby prodávajícího (dále jen „zakázkové zboží“).

2. Objednávku zboží, které je obsaženo v základní nabídce prodávajícího, doručí kupující prodávajícímu e-mailem, poštou, telefonicky, osobně nebo faxem.

3.Objednávka zboží musí vždy obsahovat: - název a sídlo prodávajícího a název a sídlo nebo jméno a místo podnikání kupujícího, - údaj o zápisu v obchodním rejstříku či jiné evidenci vč. spisové značky, - DIČ a IČ kupujícího, - číslo objednávky, pokud kupující požaduje uvedení tohoto údaje na faktuře, - požadované zboží, jeho množství, měrná jednotka, - požadované datum a místo dodání zboží, - jméno, uvedení funkce a vlastnoruční podpis osoby oprávněné jednat za kupujícího; u objednávky učiněné pomocí prostředků komunikace na dálku se podpis osoby oprávněné jednat za kupujícího nevyžaduje.

4. V případě, že objednávané zboží je prodávajícím označeno jako zakázkové zboží, nebo objednává-li kupující množství větší, než je běžně obchodovatelné, musí objednávka zboží vedle shora uvedených náležitostí obsahovat dále: - kupní cenu zboží, - podpis kupujícího – podnikající fyzické osoby, nebo podpis statutárního zástupce kupujícího v souladu s údaji v obchodním rejstříku nebo podpis osoby jimi písemně pověřené s tím, že kupující je povinen přiložit k objednávce originál či ověřenou kopii tohoto pověření. Tato objednávka musí být učiněna písemně.

 5. Prodávající je oprávněn určit, ve kterých případech se jedná o zakázkové nebo o větší množství, než je běžně obchodovatelné, a vyzvat kupujícího k doplnění údajů na objednávce.

6. Kupní smlouva je uzavřena okamžikem, kdy prodávající potvrdí kupujícímu přijetí objednávky (akceptace objednávky). Prodávající potvrdí přijetí objednávky kupujícímu zpravidla do 2 pracovních dnů od jejího obdržení. Prodávající potvrdí objednávku vůči kupujícímu e-mailem nebo telefonicky. Prodávající je rovněž oprávněn objednávku odmítnout; přičemž platí, že nepotvrdí-li prodávající objednávku ve lhůtě 3 pracovních dnů, považuje se objednávka za akceptovanou.

7. Smluvní strany výslovně sjednávají, že prodávající může přijmout objednávku tak, že zboží kupujícímu ve lhůtě 3 pracovních dnů od obdržení objednávky dodá, čímž dojde k uzavření kupní smlouvy. Kupující je povinen zboží v takovém případě převzít.

Nabídky zboží ze strany prodávajícího

8. Prodávající činí vůči kupujícímu nabídky zboží, které je obsaženo v základní nabídce prodávajícího, nebo zakázkové. Nabídky prodávající činí e-mailem, telefonicky nebo osobně. Nabídka prodávajícího zpravidla obsahuje obdobné údaje, jak je uvedeno shora pro objednávky. Nabídka prodávajícího zaniká uplynutím lhůty v ní uvedené.

9. Není-li v nabídce uvedeno jinak, kupní smlouva je uzavřena okamžikem, kdy kupujícímu potvrdí prodávajícímu přijetí nabídky (akceptace nabídky). Kupující učiní přijetí nabídky vůči prodávajícímu e-mailem, poštou, telefonicky, osobně nebo faxem, prodávající je však oprávněn požadovat písemnou akceptaci nabídky, v takovém případě je smlouva uzavřena okamžikem písemného doručení přijetí nabídky. Přijetí nabídky musí být prodávajícímu doručeno ve lhůtě uvedené v nabídce.

10. Pokud je nabídka prodávajícího označena jako předběžná či nezávazná, nebo to vyplývá z jejího obsahu, platí, že taková nabídka není návrhem na uzavření smlouvy a nezavazuje prodávajícího k uzavření smlouvy nebo k dodání zboží. Kupní smlouva je v takovém případě uzavřena poté, co prodávající potvrdí kupujícímu přijetí objednávky učiněné kupujícím na základě nezávazné nabídky prodávajícího.

Společná ustanovení o uzavírání kupních smluv

11. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně nebo telefonicky). 1

12. Smluvní strany se dohodly, že odpověď s dodatkem nebo odchylkou, která jakkoli – podstatně či nepodstatně – mění podmínky objednávky, resp. nabídky, není přijetím návrhu na uzavření smlouvy. Takový projev vůle se vždy považuje za novou objednávku, resp. nabídku. Smluvní strany s ohledem na právě uvedené vylučují aplikaci § 1740 odst. 3 občanského zákoníku.

13. Bude-li prodávajícím v nabídce, objednávce nebo jiné listině uveden předpokládaný termín dodání zboží, nezavazuje se prodávající k dodání zboží v tomto termínu. Prodávající je oprávněn předpokládaný termín dodání zboží prodloužit, a to i opakovaně, dle dostupnosti zboží. Prodávající je povinen prodloužení předpokládaného termínu dodání zboží kupujícímu oznámit, a to vždy před uplynutím termínu. Bude-li prodávajícím termín dodání zboží prodloužen o více než 30 dní oproti původně předpokládanému termínu dodání zboží uvedenému v nabídce či objednávce, je kupující oprávněn od dílčí kupní smlouvy v rozsahu nedodaného zboží odstoupit, a to ve lhůtě 48 hodin od oznámení prodloužení termínu dodání zboží ze strany prodávajícího.

III. CENOVÉ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

  • Cena vychází z ceníku uveřejněném na Erocomm.cz nebo individuální cenové nabídky. Individuální cenová nabídka má přednost před cenou zveřejněnou v ceníku.
  • Na základě vzájemné dohody mezi prodávajícím a kupujícím může být na cenu poskytnuta rabatová sleva

3.Případné výraznější změny vyplývající z výše kurzu měn, cen surovin na světových trzích apod. budou respektovány odběratelem i dodavatelem.


4. U prvních tří objednávek je vyžadována platba předem nebo v hotovosti při převzetí zboží. Při dlouhodobější spolupráci a za podmínky dodržování platební kázně je sjednaná splatnost kupní ceny uvedena na daňovém dokladu prodávajícího. Splatností se rozumí časový interval, ve kterém částka bude připsána na účet dodavatele. Je-li objednávka v hodnotě násobně převyšující běžnou hodnotu objednávek kupujícího, je prodávající oprávněn požadovat po kupujícím zaplacení zálohy na předmětnou objednávku. O této skutečnosti bude kupující informován před uzavřením kupní smlouvy.

5. Jestliže byly zjištěny okolnosti, které snižují úvěrovou schopnost odběratele, je prodávající oprávněn učinit pohledávky ihned splatnými, požadovat platbu nebo zálohu předem, odstoupit od smlouvy nebo z důvodů neplnění požadovat náhradu škody.

6. Objednávky v celkové hodnotě do Kč 2.000,- mohou být zatíženy poplatkem Kč 150,- za malé množství.

7. V případě storna potvrzené kupní smlouvy zakázky, může být účtována smluvní pokuta ve výši 25% z kupní ceny. Storno zakázky, jejímž předmětem je zakázkové zboží je možné stornovat maximálně do 24 hodin od jejího potvrzení

8. Zboží ze základní nabídky může být vráceno pouze nepoškozené v originálním obalu a to do doby jednoho roku od expedice v našem skladu nebo sídle. Náklady za zpětné přijetí zboží mohou být účtovány ve výši 30% z ceny zboží. Zakázkové zboží vrátit nelze.

IV. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

1. Nebude-li sjednáno v kupní smlouvě nebo není-li v těchto VOP uvedeno jinak, prodávající se zavazuje dodat zboží kupujícímu v přiměřené lhůtě od uzavření kupní smlouvy

2. Místem dodání zboží je místo dohodnuté mezi prodávajícím a kupujícím v kupní smlouvě. Je-li místem dodání místo odlišné od sídla kupujícího nebo běžné provozovny kupujícího nebo je-li osobou určenou pro převzetí zboží třetí strana, bere kupující na vědomí, že nedodání potvrzeného dodacího listu nemůže být podmínkou pro úhradu faktury vystavené k předmětné objednávce.

3. Kupující povinen uhradit náklady spojené s dopravou ve smluvené výši, pokud se prodávající a kupující nedohodli jinak

4. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

5. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

6. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

7. Kupující je povinen v každém místě dodání v den dodání při převzetí neprodleně provést nebo zajistit provedení množstevní přejímky a dále kontroly, zda dodané zboží neobsahuje zjevné vady osobou oprávněnou jednat v této věci za kupujícího. Po provedení množstevní přejímky a kontroly zjevných vad je kupující povinen prostřednictvím osoby oprávněné za něj jednat potvrdit převzetí zboží na protokolu o předání a převzetí zboží, který může mít podobu dodacího listu a uvést v něm eventuální množstevní vady nebo zjevné vady zboží.

8. Nebezpečí škody na zboží přechází z prodávajícího na kupujícího dodáním zboží.

9. Dodací doba zboží je dle dohody a nejlepšího vědomí prodávajícího. Náhrada škody způsobená překročením dodací lhůty je vyloučena.

V. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ A ZÁRUKA

1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými ustanoveními obecně závazných platných předpisů. 2. Záruční doba pro dodané zboží činí 24 (dvacet čtyři) měsíců ode dne dodání zboží kupujícímu, pokud výrobce nebo dovozce neurčí jinak; pak platí záruční doba stanovená výrobcem nebo dovozcem zboží.

3. Záruka se nevztahuje na vady způsobené neodbornou instalací, úpravou či opravou, zanedbáním péče či jakýmkoliv použitím a nakládáním se zbožím, které je v rozporu s platnými technickými normami. Dále se záruka nevztahuje na vady vzniklé běžný opotřebením zboží.

4. Prodávající neodpovídá za vady zboží, které byly způsobeny nevhodným používáním zboží v rozporu s návodem k použití nebo obvyklým způsobem používání, vadným skladováním u kupujícího nebo dopravou, chybnou údržbou, nadměrným namáháním, použitím nevhodných provozních prostředků, chemickými a elektrolytickými vlivy, stavebními a montážními pracemi nebo jejichž původ spočívá v okolnostech, jež nebylo možné odvrátit.

5. Nárok z odpovědnosti za vady zboží nevzniká při nepodstatných odchylkách od sjednaných vlastností zboží ani při nepodstatném omezení použitelnosti zboží.

6. Od žádné strany nebude považováno za to, že nesplnila své závazky, pokud takovéto nesplnění je způsobeno vyšší mocí, za předpokladu, že tato strana vyvinula veškeré úsilí k odstranění vlivu této vyšší moci. Za vyšší moc jsou považovány zejména stávka, epidemie, požár, přírodní katastrofa, mobilizace, válka, povstání, embargo, zákaz transferu deviz, nezaviněná regulace odběru elektrické energie, teroristický útok apod.

7. Reklamační podmínky jsou řešeny samostatným reklamačním řádem dostupným na www.Erocomm.cz

VI. PŘECHOD VLASTNICKÉHO PRÁVA, NÁHRADA ŠKODY A SMLUVNÍ SANKCE

1. Bude-li kupující v prodlení s úhradou kupní ceny zboží nebo se splněním jiného svého peněžitého závazku vůči prodávajícímu, má prodávající nárok na úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení. Pokud je prodlení kupujícího delší než 15 dnů, zavazuje se kupující uhradit prodávajícímu úrok z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý den prodlení, a to počínaje prvním dnem prodlení. Smluvní strany vylučují aplikaci § 1805 odst. 2 občanského zákoníku. Tímto ujednáním není dotčen nárok prodávajícího požadovat náhradu újmy v plném rozsahu.

2. Prodávající odpovídá kupujícímu pouze za předvídatelné přímé či nepřímé škody způsobené porušením smluvních či zákonných povinností prodávajícího v souvislosti s plněním kupní smlouvy či v jejím důsledku, a to jen za skutečnou škodu a maximálně celkem jen do výše kupní ceny bez DPH zboží dodaného na základě kupní smlouvy, z níž porušení povinnosti vzniklo. Toto ustanovení neplatí tam, kde občanský zákoník limitaci náhrady škody výslovně vylučuje.

3. Vlastnické právo ke zboží přechází z prodávajícího na kupujícího úplným zaplacením kupní ceny zboží prodávajícímu.

VII. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ, OBCHODNÍ SDĚLENÍ A DALŠÍ UJEDNÁNÍ

1. Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení GDPR“) související se zpracováním osobních údajů kupujícího plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu dostupného na internetové adrese www.erocomm.cz

 2. Tyto VOP jsou platné a účinné ode dne 1. 5. 2020 a nahrazují všechny dřívější verze VOP

 

capri logoelematiclogo newftggifas logoide logointerflexinterflexmarechalschutlesibsinardtepex logologo mete