Reklamační řád


Reklamační řád firmy EROCOMM s.r.o.

platný od 1. 9. 2008

1. Všeobecná ustanovení

Tento reklamační řád vychází z ustanovení zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších novel a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších novel. Působnost tohoto reklamačního řádu se vztahuje pouze na zboží, které bylo zakoupeno u společnosti EROCOMM s.r.o. (dále prodávajícího), jehož reklamace byla uplatněna v záruční době a na základě záručních podmínek uvedených v čl. 2 tohoto řádu. Zakoupeným zbožím se rozumí takové zboží, ke kterému kupující nabyl vlastnická práva a ty kupující ke zboží nabývá až po úplném zaplacení ceny prodávajícímu.
Současně se zbožím přebírá kupující doklad o zakoupení věci (daňový doklad, případně zjednodušený daňový doklad při neadresném prodeji na „paragon“), který obsahuje povinné údaje a v případě potřeby slouží jako záruční doklad. Výjimku tvoří vybrané výrobky, ke kterým je současně výrobcem doložen záruční list.
Z charakteru většiny prodávaných výrobků prodávajícího vyplývá nutnost jejich montáže odborně způsobilou osobou dle platných předpisů. Vada, která vznikla neodbornou montáží nebo jiným neodborným uvedením věci do provozu, proto nebude považována za vadu věci.

2. Záruční podmínky

Délka záruční doby se liší podle účelu, pro který je zboží nakupováno:

a/ Pro kupující fyzické nebo právnické osoby, které zboží nakupují za účelem podnikání s těmito výrobky (takový obchodní případ se řídí ustanoveními zákona č. 513/1999 Sb. Obchodní zákoník), činí záruční doba 6 měsíců. Pokud výrobce nebo dovozce zboží svým prohlášením na výrobku, záručním listě či smluvním ujednáním s naší společností, jako prodávajícím, záruční dobu prodloužil nad výše uvedenou lhůtu, poskytujeme na zboží zakoupené po datu účinnosti tohoto jeho kroku lhůtu prodlouženou. Při potřebě zabývat se vadami zboží po uplynutí námi deklarované 6-ti měsíční záruční doby se proto informujte u našeho reklamačního technika, zda zboží nespadá do kategorie s takto prodlouženou záruční dobou.

b/ Pro kupující fyzické nebo právnické osoby, které zboží nenakupují za účelem podnikání s těmito výrobky, nebudou tudíž o nich účtovat, platí ustanovení zákona č.40/1964 Sb. (Občanský zákoník), zák.č.634/1992 Sb. (O ochraně spotřebitele) a další související předpisy vždy v aktuálním znění. Záruční doba pro takové zboží činí 24 měsíců od data jeho převzetí.
Záruční doba začíná běžet od převzetí věci a prodlužuje se o dobu, po kterou byl výrobek v případném reklamačním řízení. Pokud není zboží osobně odebráno, převzetím zboží se rozumí okamžik, kdy zboží přebírá dopravce.

Nárok na uplatnění záruky zaniká v následujících případech:

 • pokud kupující nepředloží při reklamaci nabývací daňový doklad (resp. řádně vyplněný záruční list u vybraného druhu zboží),
 • vypršením záruční doby,
 • porušením ochranných pečetí a nálepek, pokud je jimi výrobek opatřen,
 • mechanickým poškozením zboží,
 • poškozením zboží při přepravě (pokud je poškozen i obal je nutné tyto škody řešit přímo s dopravcem),
 • používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivem doporučenému prostředí,
 • neodbornou instalací, zacházením, obsluhou, nebo zanedbáním péče o zboží,
 • zapojením do elektrické sítě neodpovídající příslušné ČSN,
 • bylo-li zboží poškozeno nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci nebo všeobecnými zásadami,
 • provedením neoprávněného zásahu do zařízení,
 • bylo-li zboží poškozeno přírodními živly.

Za neoprávněnou reklamaci může prodávající kupujícímu vyúčtovat náklady spojené s vyřízením takové reklamace.
Společnost EROCOMM s.r.o. si vyhrazuje pro případ vyřízení reklamace výměnou právo nahradit vadné a neopravitelné zboží za jiné, obdobné, ve stejné cenové úrovni, se srovnatelnými technickými parametry.

3. Způsob provedení reklamace

Práva z odpovědnosti za vady zboží – reklamace – se vyřizují s reklamačním technikem firmy EROCOMM s.r.o. v provozovně ve Dřevčicích a v prodejní době. Pokud prodávající v přiloženém dokladu označí jiného podnikatele určeného k opravě, který služby poskytuje v místě prodávajícího, nebo v místě pro kupujícího bližším, uplatňuje kupující své nároky tam. Reklamaci může vůči prodávajícímu uplatnit pouze první odběratel, nemůže ji postoupit další osobě.
Při reklamaci kupující předloží s reklamovaným výrobkem také doklad o zakoupení věci – nabývací daňový doklad.
Při převzetí zboží do reklamačního řízení vyplní prodávající s kupujícím reklamační protokol. Ten obsahuje kromě specifikace výrobku a jeho uplatňované vady také údaje o prodávajícím a kupujícím, datum převzetí do reklamačního řízení a zpravidla i prvotně prodávajícím navrhovaný způsob vyřízení reklamace či jejího posouzení (to v případě, že způsobilost prodávajícího toto neumožňuje, nebo si právo posouzení vyhrazuje výrobce, popř.dovozce zboží). Současně prodávající v protokolu uvede i termín vyřízení reklamace. Učiní tak v případě, že se s kupujícím dohodne na odchylce od běžné, 30-ti denní lhůty pro vyřízení reklamace. Odběratel obdrží kopii protokolu. Uplynutím lhůty 30-ti dnů – resp. dohodnuté lhůty – má kupující právo na uspokojení svého požadavku. Stane se tak převzetím opraveného zboží, zboží nového v případě jeho výměny, nebo dobropisem a vrácením peněz, pokud bylo dohodnuto toto řešení , či převzetím vadného výrobku – pokud reklamace uznána nebyla. Reklamační řízení je tímto okamžikem skončeno. Pokud kupující nepřevezme výrobek do 60-ti dnů po ukončení reklamačního řízení a průkazné výzvě k jeho převzetí, může prodávající reklamovaný výrobek bez náhrady zlikvidovat. Může tak učinit i servisní středisko výrobce – jestliže bylo kupujícím předáno k jeho vyřízení. Pokud kupující zašle reklamované zboží prodávajícímu poštou či jiným způsobem dopravy, tedy předá jej bez své osobní účasti, zásilka musí obsahovat kromě předmětného výrobku kopii dokladu o jeho nabytí, případně záruční list (pokud byl s výrobkem předán) a popis závady. Tento způsob řešení je předem nutné projednat s reklamačním technikem prodávajícího. Kupující obdrží faxem (elektronickou poštou) kopii reklamačního protokolu. Veškeré náklady s doručením reklamovaného zboží do místa určeného pro reklamaci nese kupujécí, pokud prodávající nerozhodne jinak.
Reklamované zboží by mělo být předáno v původním obalu (pokud nebylo instalováno), musí být v úplném stavu včetně originálně s výrobkem dodávaného příslušenství, kabelů apod.
Reklamace mechanicky poškozeného výrobku je nutno uplatnit ihned při osobním odběru, nebo v den obdržení přepravní službou.
Reklamovat neúplnost a sortiment zboží je možné do 3 dnů od převzetí zboží. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel.
Viditelné vady je nutno neprodleně, nejpozději však do 7 dnů po expedici, u dodavatele písemně oznámit, jinak se zboží považuje za schválené.
Zboží do reklamačního řízení bude převzato pouze v případě, že je kupujícím specifikována konkrétní závada. Testovány a posuzovány budou pouze vady popsané v Reklamačním protokolu.

Veškeré informace o průběhu reklamačního řízení podává pouze reklamační technik.

4. Závěrečná ustanovení

Reklamační řád nabývá platnosti dne 1.9.2008 a ruší veškerá předchozí ustanovení a zvyklosti, jež byly uplatňovány v souvislosti s vyřizováním reklamací a poskytovanou zárukou na zboží.
Reklamační řád v této podobě je platný pro všechny obchodní případy ode dne jeho vydání, pokud nejsou smluvně a písemně ujednány odchylné záruční podmínky. Společnost EROCOMM s.r.o. si vyhrazuje právo na změny tohoto reklamačního řádu.

V Praze dne 1. září 2008
Jan Doležal
jednatel

Kontaktní formulář pro technický dotaz

Please fill the required field.
Please fill the required field.